2017 created by Best Quality

VAT Control

kliknij, aby przejść na stronę operatora systemu

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

VAT Control


 

logo BQ

 

 

System VAT Control powstał z myślą o podmiotach gospodarczych, które  świadomie podchodzą do ryzyka biznesowego związanego z nawiązywaniem nowych kontraktów, poszerzaniem działalności o nowe rynki i zmianom potrzeb ich dotychczasowych kontrahentów.

 

System VAT Control umożliwia przedstawienie przez podmioty gospodarcze organowi podatkowemu oraz kontrahentom dodatkowego dowodu na wdrożenie wymagania dotyczącego zapewnienia należytej staranności w odniesieniu do doboru dostawców, przeprowadzanych transakcji handlowych oraz rozliczeń podatkowych ( w tym podatku VAT).

 

Best Control operator i właściciel systemu VAT Control powołał do życia zespół ekspertów z dziedziny prawa podatkowego i handlowego, specjalistów z zakresu zarządzania biznesem i organizacją. Zespół ten opracował zbiór zasad mających uchronić polskie podmioty przed posądzeniem o niezachowanie należytej staranności w doborze kontrahentów i rozliczeniu podatku VAT.

Efektem prac zespołu było opracowanie systemu VAT Control, który to stanowi swoisty przewodnik dla przedsiębiorcy w zakresie stosowania należytej staranności m.in. w doborze kontrahentów.

 

 

System VAT Control mobilizuje podmioty do utrzymania stałego nadzoru zarówno nad dostawcami, jak i odbiorcami. Dzięki takiemu podejściu podmiot ma możliwość dokonania świadomego wyboru współpracy z podmiotem, a także weryfikacji jego zmian strukturalnych i przekształceń.

 

 

System ten pozwala wewnętrznie nadzorować pracę działu księgowego, a także usystematyzować współpracę działów księgowych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w firmie.

 

System VAT Control nakłada na przedsiębiorców obowiązek określenia i stosowania zasad nadzoru nad dostawcami, systemem księgowym wewnątrz organizacji oraz zarządzaniem organizacją. Ma to na celu uszczelnienie systemu oraz jego zabezpieczenia przed niezamierzonym udziałem w wyłudzeniach z tytułu zwrotu podatku VAT oraz innych złych praktykach w zakresie rozliczeń podatkowych.

 

System VAT Control dostosowany jest zarówno do mikro-działalności jak i makro-przedsiębiorstw.

 

System VAT Control stworzono z myślą o uczciwych przedsiębiorstwach, które chcą uniknąć trudności w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

System ten ma uchronić przedsiębiorców przed nieuczciwym działaniem firm, które działając na szkodę państwa, wciągają swoich nieświadomych kontrahentów w tzw. karuzelę podatkową.

 

Dodatkowym atutem systemu jest możliwość wykazania przed swoimi kontrahentami, zgodności działań firmy z przepisami prawnymi w odniesieniu do podatku VAT. Coraz częściej jest to podstawowym warunkiem nawiązania współpracy z wiodącymi koncernami.

 

Z kolei zobowiązanie swoich kontrahentów do certyfikacji VAT Control może wyeliminować ze współpracy nieuczciwych kontrahentów lub dać dodatkowy, niezależny dowód na ich właściwe podejście do rozliczeń podatku VAT.

 

Jak przystąpić do systemu certyfikacji?

 

Podmiot chcący podlegać certyfikacji VAT Control powinien podjąć trzy kroki, a są to:

 

1. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami systemu VAT Control.

 

2. Wybór jednostki certyfikującej wpisanej do Bazy Uznanych Jednostek Certyfikujących (BUJC) i podpisanie z       nią umowy na przeprowadzenie audytu certyfikującego.

 

3. Poddanie się dobrowolnemu audytowi certyfikującemu przeprowadzanemu przez niezależna jednostkę   certyfikującą i z wynikiem pozytywnym zakończenie procesu certyfikacji swojej firmy.

 

Podmiot, który wykaże na niezależnym audycie certyfikującym, że działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami systemu VAT Control otrzyma od jednostki certyfikującej certyfikat zgodności z systemem VAT Control oraz zostanie wpisany do Bazy Firm Certyfikowanych na zgodność z systemem VAT Control. Będzie to dowód na przestrzeganie przez podmiot certyfikowany wymagań systemu VAT Control, a co za tym idzie zgodności z wymaganiami prawa, w tym należytą starannością.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie operatora systemu VAT Control