2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

Kontakt

Jesteś zainteresowany? 

Skontaktuj się z nami!

 

System ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

 

ISO 14001, to jeden z międzynarodowych standardów ISO stosowanych w celu zarządzania środowiskowego, a więc zarządzanie w taki sposób procesami i działaniami przedsiębiorstwa, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

 

Dziś największe polskie organizacje chcąc konkurować na rynku ogólnopolskim i zagranicznym muszą respektować zagadnienia związane z ochroną środowiska, a tym samym wdrażać system zarządzania środowiskowego jakim jest ISO 14001.

 

 

Czym jest zarządzanie środowiskowe?

 

Zarządzanie środowiskowe składa się z czterech głównych elementów opartych na idei sformułowanej przez Deminga – koncepcji ciągłego doskonalenia się, tzw. PDCA – Plan – Do – Check – Act. Składa się ona zatem z następujących elementów:

 

- planowania działań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacji tych działań,

- oceny czy zadania są realizowane zgodnie z planem oraz

- korekty planów jeśli tak nie jest, lub jeśli cel poddajemy dalszemu doskonaleniu.

 

Korzyści z certyfikacji

 

Certyfikacja ISO 14001 - Systemu zarządzania środowiskowego umożliwia organizacjom redukcję emisji, ścieków i odpadów, ponieważ kładzie on właśnie szczególny nacisk na zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, tj. m.in. nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami i odpadami przemysłowymi oraz zużyciem energii. Ponadto, implementacja systemu ISO 14001 zapewnia organizacji jej pełne dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie środowiska naturalnego.

 

Bardzo istotnym celem wdrożenia systemu ISO 14001 jest promocja świadomości ekologicznej wśród pracowników firmy, a także budowanie pozytywnego wizerunku organizacji wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej.

 

Wszystkie wyżej wymienione korzyści związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego wiążą się przede wszystkim ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa w stosunku do organizacji bez zaimplementowanego i certyfikowanego systemu.

 

Dla kogo?

 

Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, czy też uwarunkowań geograficznych, kulturowych i społecznych. Może być stosowana przez dowolną organizację, która zamierza:

 

- ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania środowiskowego;

- postępować zgodnie z ustaloną przez siebie polityką środowiskową;

- wykazać zgodność z normą poprzez samoocenę i własną deklarację oraz poprzez potwierdzenie przez strony trzecie – w tym przez akredytowane jednostki certyfikujące w procesie certyfikacji.

 

Dlaczego warto wdrożyć ISO 14001?

 

Cała rodzina norm z serii 14000 opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 207 przeznaczona jest do wspierania firm w doskonaleniu działalności środowiskowej. Wśród norm ISO 14000, jedynie ISO 14001 stanowi podstawę certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego. Wszystkie pozostałe normy stanowią jedynie zbiór wytycznych oraz narzędzi, które organizacja może wykorzystać w trakcie rozwoju systemu. Ponadto norma ISO 14001 jest standardem międzynarodowym, którego statystyki budzą ogromny podziw, ponieważ, jak podają źródła, od 1999 roku zaimplementowało i certyfikowało się już ponad dziesięć tysięcy organizacji.

 

Budowa normy ISO 14001 

 

Pierwszym krokiem do stworzenia systemu środowiskowego ISO 14001 jest zidentyfikowanie tzw. aspektów środowiskowych, które występują w działalności organizacji. W odniesieniu do tych parametrów (cech)  powstaje program środowiskowy, w którym stawia się cele oraz deklaruję politykę środowiskową.

 

Poniżej wymienione zostały elementy wchodzące w skład ISO 14001 (elementy te zbieżne są z normą ISO 9001):

 

Wymagania ogólne;

Polityka środowiskowa;

Planowanie: Aspekty środowiskowe; Wymagania prawne i inne; Cele, zadania i programy;

Wdrażanie i funkcjonowanie: Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; Kwalifikacje, szkolenie i świadomość; Komunikowanie się;      

   Dokumentacja; Nadzór nad dokumentacją; Sterowanie operacyjne; Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie;

Sprawdzanie: Monitorowanie i pomiary; Ocena zgodności; Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze; Nadzór nad zapisami; Audit

   wewnętrzny;

Przegląd kierownictwa. 

 

Reasumując, wdrożenie systemu ISO 14001 – „Systemu zarządzania środowiskowego” umożliwia rozpoznanie i kontrolę nad wpływem, jaki wywiera Państwa firma na środowisko naturalne. Pozwala ona na opracowanie metod minimalizacji ilości odpadów oraz optymalnego wykorzystania energii, zwiększając tym samym efektywność i produktywność w Państwa przedsiębiorstwie.

 

ISO 14001


 

logo BQ