2017 created by Best Quality

  Kontakt

  W górę!

Outsourcing


 

  Kontakt

Proponujemy Państwu pełny nadzór BHP w firmie, poprzez kompleksową obsługę BHP wynikającą z obowiązujących przepisów prawa zawartych w Konstytucji, Ustawach, Kodeksie Pracy, rosporządzeniach, dyrektywach i innych źródłach prawa, takich jak układy zbiorowe, regulamin pracy, konwencje itp.


W ramach tej usługi wykonujemy:

 

- Szkolenia BHP - wstępne i okresowe

- audyty stanu bhp 

- sporządzanie okresowych analiz stanu bhp 

- udział w ocenie ryzyka zawodowego  

- opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych 

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP 

- udział w dochodzeniach powypadkowych 

- prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp 

- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej 

- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji 

- badania środowiskowe 

- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej 

- reprezentowanie w przypadku kontroli organów kontroli np. PIP i PIS 

- inne zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących służby bhp 

Usługi BHP i PPOŻ


 

  W górę!

  Kontakt

  W górę!

  Kontakt

  Kontakt

Ze względu na konieczność rozbudowywania swojej oferty i poszukiwania nowych rynków zbytu firmy rozważają wdrożenie wielu systemów certyfikacji lub badają rynek pod względem prawnym. Zdarza się też, że doświadczony Pełnomocnik chce rozwiać swoje wątpliwości poprzez konsultacje z inną niezależną osobą znającą podobne technologie.

 

Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów wprowadziliśmy usługi konsultingowe. 

 

Prowadzimy usługi doradcze w zakresie:

 

- systemów zarządzania jakością

- systemów biopaliwowych

- wyliczeń emisji gazów cieplarnianych

- wymogów prawnych w zakresie higieny pasz i produkcji żywności

- ściśle sprecyzowanych wymogów i podejścia do ich spełnienia

 

 

Usługi doradcze


 

Systemów zarządzania coraz częściej określają wymogi dotyczące kwalifikacji i oceny działań dostawców. Ze względu na brak możliwości organizacyjnych, brak wystarczającej ilości wykwalifikowanego personelu lub po prostu niechęć do wykonywania dodatkowych działań kwalifikacja ta opiera się na uproszczonej ocenie dostawców.

 

Ocena taka, choć czasem spełnia wymagania danego systemu, nie gwarantuje nam rzetelnej oceny dostawcy i nie pozwala na dokonanie obiektywnej oceny nadzoru nad kluczowymi procesami dostawcy chociażby w najbardziej istotnych aspektach, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa produktu, czy zwolnienie wyrobu gotowego po potwierdzeniu jego zgodności z naszymi wymaganiami.

 

To właśnie audyt strony drugiej (dostawcy) ma umożliwić Państwu:

- potwierdzenie zgodności spełnienia Państwa wymogów,

- zapewnienia, że produkt jest bezpieczny,

- potwierdzenia spełnienia wymogów przepisów prawnych,

- potwierdzenia spełnienia wymogów wybranych systemów, norm, standardów,

- analizę powstałych niezgodności/ reklamacji

- rozwój Państwa dostawców poprzez uzyskania danych wejściowy do doskonalenia organizacji,

- dokonania wyboru najlepszego dostawcy.

 

 

Audyt dostawców


 

Przeprowadzanie zaplanowanych i regularnych audytów wewnętrznych należy do jednego z podstawowych wymogów systemów zarządzania jakością, czy systemów biopaliwowych.

 

 

Na życzenie klienta wykonujemy audyty wewnętrzne wyznaczonych obszarów firmy na zgodność z wybranymi systemami zarządzania. Przeprowadzony przez nas audyt kończy się spotkaniem zamykającym, gdzie osobiście przekazujemy wybranym pracownikom nasze spostrzeżenia z audytu. Ponadto sporządzony zostaje szczegółowy raport uwzględniający obserwacje i niezgodności.

Wykonujemy także tzw. "audyty zerowe" w celu potwierdzenia przygotowania zakładu do audytu certyfikującego lub nadzoru.

 

Korzyści ze skorzystania z naszej oferty dotyczącej wykonania audytów wewnętrznych:

- pewność, że audyt wewnętrzny został przeprowadzony przez wyszkolonego i doświadczonego audytora,

- przeprowadzenie rzetelnego i profesjonalnego audytu wewnętrznego na zgodność z wybraną normą,

- brak konieczności szkolenia własnych audytorów wewnętrznych,

- możliwość oceny systemu przed planowym audytem np. certyfikującym,

- mozliwośc uzyskania danych wejściowy do doskonalenia organizacji,

- zdobycie nowych doświadczeń,

- gwarancja obiektywnej oceny systemu.

 

Audyty wewnętrzne


 

  W górę!

  W górę!OutsourcingObsługa BHPUsługi doradcze

 

 

 

 

 

 

Audyty dostawców

 

 

 

 

 

 

Audyty wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja

  W górę!

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Zgodnie z zasadami systemów zarządzania należy przeprowadzać okresową weryfikację dokumentacji systemowej.

 

Zgodność tą należy weryfikować względem:

- zaistniałych zmian organizacyjnych,

- modyfikacji infrastruktury,

- nowych produktów i procesów,

- oceny skuteczności planów jakości,

- zmian przepisów prawnych,

- zmian  w wymaganiach norm, systemów i standardów.

 

Dokonujemy weryfikacji dokumentacji systemowej pod względem merytorycznym i praktycznym. Analizujemy skuteczność systemu i w razie konieczności podpowiadamy jak go uprościć.

 

Korzyści z naszej weryfikacji:

- pewność, że weryfikacja została przeprowadzona przez kompetentny personel,

- zapobieganie rutynowemu spojrzeniu na firmę,

- analiza spełnienia wymogów wybranych systemów oraz przepisów prawnych,

- oszczędność czasu,

- zdobycie nowych doświadczeń,

- gwarancja obiektywnej oceny systemu.

 

Weryfikacja


 

logo BQ

Coraz większa ilość przepisów prawnych i coraz bardziej zaostrzające się wymagania certyfikowanych systemów wymagają od przedsiębiorców wysokich nakładów. Szczególnie mniejsze firmy, których nie stać na zatrudnienie specjalisty w zakresie wdrazanego standardu zrzucaja obowiązki Pełnomocnika systemu na jednego ze swoich dotychczasowych pracowników. Osoba taka zazwyczaj nie posiada doswiadczenia w systemach zarządzania i trudno jej zrozumieć zasady ich działania. Nawet w przypaku skorzystania z zewnętrznych konsultacji lub wdrożenia systemu osoba taka bez przynajmniej czasowego wsparcia z zewnątrz nie radzi sobie w pełni z postawionym przed nia zadaniem. Usługa outsourcingu jest właśnie kierowana do takich firm.

 

W ramach świadczonej usługi między innymi:

- przeprowadzamy wymagane szkolenia,

- pomagamy weryfikować dokumentację systemową,

- przeprowadzamy audyty wewnętrzne,

- pomagamy przygotować nowe dokumenty systemowe jeśli jest to konieczne,

- monitorujemy stopień przygotowania firmy do kolejnego audytu certyfikującego czy audytu nadzoru.