2017 created by Best Quality

REDcert

ISCC

KZR INIG

W ramach certyfikacji biomasy i biopaliw proponujemy jeden z poniższych systemów:

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

REDcert


 

logo BQ

System REDcert to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów, takich jak: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. Został stworzony w Niemczech, w 2010 roku, przez wiodące stowarzyszenia i organizacje sektora rolnego i paliwowego zdobywając, jeszcze w tym samym roku uznanie przez Federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE).

 

REDCert został opracowany zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Od 5 grudnia 2010 roku system REDcert obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, zaś w lipcu 2012 roku stał się on systemem oficjalnie zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Polskim przedsiębiorstwom zaleca się stosowanie wymagań REDcert EU. Posiadanie certyfikatu REDcert  stało się kluczowym warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne pozwalając osiągać korzystne ceny sprzedaży swoich produktów.

 

Głównym celem powstania systemu REDcert było stworzenie przejrzystego i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji produkcji biomasy. REDcert, to przede wszystkim: zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona naturalnej biosfery, ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych (emisja CO2), a także ochrona praw człowieka i pracownika.

 

Istotny jest fakt, że system REDcert skierowany jest do uczestników całego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw. Wśród głównych jednostek uczestniczących w sprzedaży wyróżnia się:

- gospodarstwa produkujące biomasę (z surowców rolniczych),

- różnorodni producenci biomasy i biopaliw,

- producenci energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy i biopaliw,

- nabywców biomasy (w celu dalszego przetwarzania),

- dostawców biomas (wsadów, biopaliw/biopłynów),

- punty zbierania odpadów i pozostałości,

- oraz dystrybutorów.

 

Wiele kluczowych problemów grup ekonomicznych i gospodarczych zostały uwzględnione w trakcie opracowywania systemu REDcert. Doświadczenie i wiedza kluczowych przedstawicieli wraz z wymogami prawnymi posłużyły, jako główne założenia systemu certyfikacji. Dzięki temu stworzono następujące zasady systemu REDcert:

 

100% zgodności z prawem – System REDcert zapewnia pełną zgodność z prawem dzięki postawionym wymaganiom do uzyskania certyfikatu o zrównoważonej produkcji biomasy. Nie nakłada tym samym żadnych dodatkowych wymagań na producentów biomasy.

 

Odpowiedzialność – dzięki tworzeniu wiodącego systemu certyfikującego, wszystkie ekonomiczne grupy, których obejmuje nowe ustawodastwo wykazują chęć do wzięcia indywidualnej odpowiedzialności, nie czekając tylko na ‘nieunikniony’ przymus spełnienia wymagań certyfikatu REDcert. W zamian za to korzystają z możliwośći kreowania systemu oraz aktywnego zachęcenia do ‘równowagi biomasy’.

 

Aktywne kształtowanie przyszłości – Certyfikacja zrównoważonej produkcji bomasy dla energii elektrycznej tworzy ramy do certyfikacji dla wszystkich rodzajów biomasy bez względu na to cel ich użycia w późniejszym terminie. Ponieważ większość firm dodatkowo oprócz generowania energii elektrycznej z biomasy eskperymentują z różnymi użyciami bomasy zarówno z produktami ubocznymi lub z samym produktem końcowym. Dlatego też firmy te mają zarówno wystarczająco dużo czasu jak i środków aby wyznaczać nowy kurs.

 

Wspieranie łatwego wdrożenia – poprzez zaangażowanie ekspretów ze wszystkich dotkniętych grup ekonomicznych, system REDcert zapewnia, że nie ma nieracjonalnych wymagań, a aktualna wolność w strukturze wymagań prawnych jest odbierana pozytywnie i dobrze wykorzystywana.

 

System certyfikacji REDcert został tak zaprojektowany, aby zaspokoić podstawowe wymagania Dyrektywy 2009/28 / WE, a zatem musi on spełniać następujące punty:

- Wymogi zrównoważonego rozwoju dotyczące produkcji biomasy i uprawy.

- Wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i metodyki obliczeń.

- Wymagania dotyczące możliwości śledzenia i bilansowania masy, w celu zazpewnienia wiarygodnych dowód pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw.

 

System określa także wymagania dla jakości dokumentacji, jak również dla łańcucha rozliczeniowego. Wymagania te okreśone są w dokumentacji systemu, która podlega europejskim procedurom zatwierdzenia.

 

Uzyskanie certyfikatu REDcert oraz jego utrzymanie składa się z następujących etapów:

 

- Rejestracja w organizacji REDCert oraz uzyskanie tzw. numeru uczestnika systemu.

  Przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu (dokonanie wdrożenia systemu niezależnie od jednostki certyfikującej).

 - Przeprowadzenie audytu certyfikującego.

 - Wydanie certyfikatu.