2017 created by Best Quality

Zapraszamy na szkolenia z GMP+

 

Już we wrześniu organizujemy nowy cykl szkoleń z tematyki GMP+

            Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ

SZKOLENIE GMP+

  Sprawdź wszystkie systemy

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

 GMP+ Feed Safety Assurance

 

 

www.gmpplus.org

 

 

GMP+ 


 

  W górę!

GMP+ B10 - Badania laboratoryjne

 

Analiza próbek dodatków paszowych, materiałów paszowych, premiksów i pasz, w kontekście modułu GMP+ FSA powinna odbywać się w taki sposób, aby zapewnić wiarygodność i kontrolę produkowanych wyników. Norma określa wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości w laboratorium, który może zapewnić, że wyniki analiz są wystarczająco wiarygodne. W normie ujęte są takie punkty krytyczne jak: odbiór próbek, składowanie, obróbka, analiza, rejestracja, raportowanie i archiwizacja. 

  W górę!

GMP+ B8 - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych

 

Norma zawiera warunki i wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pasz w produkcji lub handlu materiałami paszowymi i / lub pasz dla zwierząt domowych, w których:

 

a. produkty dla zwierząt domowych nie do spożycia przez ludzi,

b. zwierzęta domowe są zwierzętami, które nie są profesjonalnie utrzymywane w celu uzyskania produktów do spożycia przez ludzi. 

  W górę!

GMP+ B6 - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych

 

Norma zawiera warunki i wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych. Wymogi niniejszego standardu GMP+ mają zastosowanie do:

 

a.  firm, które produkują produkty podstawowe (materiały paszowe) dla (sprzedaży) przedsiębiorstw, które zamierzają wykorzystać te produkty do stosowania w paszach.

b. firm, które produkują produkty podstawowe (materiały paszowe) do karmienia zwierząt w ich własnej firmie.

 

Przez produkcję podstawową rozumie się wszelkie działania, które mają miejsce w firmie od siewu do zbioru i związanych z tym działań takich jak transport, przechowywanie i użytkowanie produktów pierwotnych w miejscu produkcji. Obejmuje to również proste zabiegi fizyczne, takie jak suszenie, kiszenie i siekanie. 

  W górę!

GMP+ B4- Transport

 

Niniejszy standard zawiera warunki i wymogi dla zapewnienia jakości:

 

1. Zafrachtowania transportu drogowego, żeglugi przybrzeżnej, śródlądowymi drogami wodnymi, transportu morskiego oraz kolejowego. W ramach tego zakresu mieszczą się wszelkie działania związane z działalnością brokerską na rynku frachtowym. Odnosi się to do całego procesu: przyjęcia zlecenia, wyboru i przyjęcia ładowni, instrukcji dla kontrolera, wykonania kontroli i przygotowania raportu kontroli, akceptacji ładowni oraz uaktualnienia danych administracyjnych. Obejmuje to z jednej strony wymogi ogólne, a z drugiej wymogi szczegółowe, które zostały również opracowane jako takie.

 

2. Transport drogowy i kolejowy.

 

Należy przez to rozumieć nie tylko fizyczny transport, ale także wszelkie działania umożliwiające przewóz, takie jak planowanie, zakupy, czyszczenie oraz czynności administracyjne.

 

Nie ma jeszcze obowiązku korzystania z brokera frachtowego przy transporcie drogowym lub kolejowym (przy wykorzystaniu wagonów), lecz może to mieć miejsce na zasadach dobrowolności dopóki nie zostanie wyznaczony odpowiedni termin.

  W górę!

GMP+ B3  - Handel, skup i magazynowanie pasz

 

Niniejszy standard zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w następujących obszarach:

 

1. Handel paszami. Obejmuje to handel wszystkimi rodzajami pasz (pasze pełnoporcjowe, prefiksy, dodatki do pasz i materiały paszowe) od handlu na skalę międzynarodową w zakresie, na przykład, materiałów paszowych lub dodatków do pasz, aż do handlu paszami nieprzetworzonymi oraz innymi produktami paszowymi do bezpośredniego skarmiania (zazwyczaj dostarczanego do ferm inwentarza żywego).

 

Jeśli firma handlowa przyjmuje fizycznie, magazynuje, a następnie odsprzedaje pasze, musi uzyskać certyfikat na taką działalność. Patrz punkt 2 na temat magazynowania i przewozu pasz.

 

2. Magazynowanie i przeładunki pasz. W ramach tego obszaru można uzyskać certyfikat na działania, które zwykle prowadzone są przez firmę zajmującą się magazynowaniem i przeładunkami.

 

Działania te obejmują, z jednej strony, podstawowe funkcje, takie jak przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, wentylacja, dostawa. Szczegółowe wymagania dotyczące wymienionych etapów zawarte są w szeregu wydzielonych punktów.

 

Firmy zajmujące się usługami magazynowania i przewozu często prowadzą inne rodzaje działalności w ramach praktyk związanych z tzw „dobrym magazynowaniem.” Działanie te muszą być poddane kontroli zgodnie z zasadami HACCP.

  W górę!

GMP+ B2 - Produkcja składników pasz

 

Niniejszy standard zawiera warunki i wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowo produkowanych składników pasz, włącznie z ich przechowywaniem i sprzedażą.

 

Standard nie obejmuje na przykład skupu, przechowywania oraz handlu paszami. Dla tych rodzajów działalności istnieją odrębne standardy

 

Uczestnik jest odpowiedzialny w każdym przypadku za bezpieczeństwo składników pasz oraz działania z nimi związane, jak również za nadzorowanie realizacji wymogów. Działania te muszą być prowadzone przez samego uczestnika. Poprzez stosowanie się do wymogów niniejszego standardu oraz poprzez uzyskanie właściwego certyfikatu, uczestnik może wykazać bezpieczeństwo jego usług lub składników pasz stronom trzecim.

  W górę!

GMP+ B1 - Produkcja, Handel i Usługi

 

Norma ta zawiera warunki i wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pasz w obszarach:

- Produkacja i przetwarzanie paszy

- Handel paszy

- Magazynowanie i / lub przeładunek pasz.

 

Wymagania odnoszą się do każdej formy fizycznego oddziaływania na paszę. Przykłady działań fizycznych w czasie produkcji lub przetwarzania pasz to: zbieranie, suszenie, czyszczenie, mieszanie, pakowanie, magazynowanie, przeładunek.

 

Wymogi niniejszego standardu mają zastosowania do organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Nieistotne jest, czy firma prowadzi działalność na własny rachunek lub jako (pod)wykonawcy („usługodawcy”). Każdy uczestnik musi ustalić zagrożenia odnoszące się do bezpieczeństwa pasz oraz analizować i kontrolować je poprzez stosowanie zasad HACCP.

 

Uczestnik może dokonywać środków kontroli jako warunki wstępne lub może je wdrożyć do kontrolowania określonego punktu krytycznego. Standard ten zapewnia również wymagania dotyczące kontroli i audytów. Jeżeli firma prowadzi działalność, która co do zasady jest poza zakresem niniejszego standardu, może być konieczne zastosowanie innego standardu GMP+ jako dodatkowy lub całkowicie niezależny standard.

 

Niezależnie od zobowiązań wynikających z tego standardu firmy muszą umieszczać na rynku tylko takie produkty lub oferować tylko takie usługi, które są bezpieczne dla zwierząt oraz (pośrednio) bezpieczne dla konsumentów produktów zwierzęcych. Firmy nie mogą wprowadzać żadnych pasz na rynek, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów produktów zwierzęcych lub zwierząt lub dla środowiska.

  W górę!

GMP+


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Program certyfikacji GMP+ został opracowany w 1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w odpowiedzi na mniej lub bardziej poważne incydenty z udziałem zanieczyszczeń w materiałach paszowych. GMP+ stał się krajowym standardem, jednak szybko rozwinął się w międzynarodowy system, który jest zarządzany przez GMP+ International we współpracy z licznymi podmiotami międzynarodowymi.

 

GMP+ to standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na tym rynku, a współpracujących z niemieckim lub holenderskim przemysłem paszowym.

 

Ponadto standard ten jest kierowany do przedsiębiorstw działających na rynku żywieniowym, które są świadome bycia częścią łańcucha żywieniowego i chcą działać zgodnie z koncepcją zapobiegania ryzyku zdrowotnemu.

 

 

Dokumenty systemu GMP+ Certification scheme są podzielone na kilka grup:

 

 GMP+ B1  - Produkcja, Handel i Usługi
  GMP+ B2  - Produkcja składników pasz
  GMP+ B3  - Handel, skup i magazynowanie pasz
  GMP+ B4  - Transport 
  GMP+ B6  - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych
  GMP+ B8  - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych
  GMP+ B10 - Badania laboratoryjne

 

Celem standardu GMP+ jest zagwarantowanie, aby transportowane pasze, mieszanki paszowe, premiksy itp. spełniały określone wymagania dotyczące ich składu (ilościowego i jakościowego) w tym występowania w nich zanieczyszczeń.

System ten poza określeniem standardów dla naszego przedsiębiorstwa kładzie nacisk na łańcuch dostawców, w tym firm transportujących towar na zlecenie.

 

Korzyści z wdrożenia GMP+

 

- zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności

- podnoszenie bezpieczeństwa żywności i obniżenie ryzyka przenoszenia patogenów

- wzrost zaufania kontrahentów, klientów, jednostek kontrolujących i dostawców

- zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt

- efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegania lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa artykułów spożywczych oraz pasz dla zwierząt, a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.

 

Pierwszy standard dotyczący odpowiedzialności w stosunku do bezpieczeństwa pasz został opublikowany w 2014 roku. W tym celu zostały opracowane dwa moduły: koncentrujący się bezpieczeństwo pasz: GMP+ Feed Safety Assurance, czyli GMP+ FSA, oraz na zapewnieniu odpowiedzialności: GMP+ Feed Responsibility Assurance, czyli GMP+ FRA.

 


GMP+ Feed Safety Assurance jest całościowym modułem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego. Dająca się udowodnić gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa pasz jest “licencją na sprzedaż” na rynkach w wielu krajach, a uczestnictwo w systemie GMP+ FSA scheme może to znakomicie ułatwić. W oparciu o praktyczne potrzeby, do systemu GMP+ FSA scheme włączono wiele elementów, takich jak wymogi systemu zarządzania jakością (ISO 9001), HACCP, standardy dla produktów, śledzenie drogi produktów, monitoring, programy wymagań wstępnych, ujęcie całego łańcucha paszowego oraz Early Warning System (System Wczesnego Ostrzegania).

 


Wraz z rozwojem GMP+ Feed Responsibility Assurance organizacja GMP+ International ma możliwość odpowiedzi na rosnące wymagania uczestników certyfikatu GMP+. Sektor pasz dla zwierząt został rozwinięty o odpowiedzialną pracę. Obejmuje to, między innymi, stosowanie soi (w tym instrumentów pochodnych soi i produktów sojowych), mączki rybnej, która jest produkowana i sprzedawana w odniesieniu do ludzi, zwierząt i środowiska. Wspólnie z partnerami GMP+ International w sposób przejrzysty określa jasne wymogi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i odpowiedzialności paszy.

 

GMP+ International wspiera uczestników GMP+ poprzez przekazywanie przydatnych i praktycznych informacji w drodze szeregu wytycznych, baz danych, biuletynów, list pytań i odpowiedzi oraz seminariów. Wszystkie normy GMP+ można znaleźć na stronie GMP+.

logo BQ