Jest to polski system certyfikacji biopaliwowej, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. System uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i w dniu 3 czerwca 2014 roku uzyskał uznanie Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

 

Certyfikaty wystawione w ramach KZR INiG są uznawane w zakresie produkcji i handlu biomasy/ biokomponentów przez inne systemy certyfikacji jak również przez samą Komisję Europejską i jest to system równoważny takim systemom jak RedCert EU czy ISCC EU. 

System ten nie jest jednak równoważny w zakresie odpadów z innymi systemami biopaliwowymi, takimi jak: REDcert czy ISCC.

 

Zakres certyfikacji:

- biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE,

- wszystkie podmioty wystęujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

 

Wdrożenie Systemu KZR INIG ma zapewnić przedsiębiorcom szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymagania dyrektyry RED oraz znowelizowanej ustawy i biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Certyfiakcja jakości biokomponentów – bioetanolu oraz estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) – jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami:

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. O biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1164 tekst jednolity),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. W sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. Z 2010 r. Nr 61, poz 379),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. W sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek kompnentów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 249, poz 1668).

 

Proces certyfikacji zakończony jest wydaniem certyfikatu jakości biokomponentu, ważnego przez okres 1-go roku.

 

Zakresy certyfikacji:

 

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);

 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;

 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;

 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości;

 • punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;

 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);

 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);

 • tłoczenie oleju;

 • cukrownia;

 • gorzelnia;

 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne

 • uwodornienie/współuwodornienie;

 • produkcja biowęglowodorów;

 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;

 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;

 • inny.

 •  

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.

 

Wyleczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG)

 

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w obliczaniu emisji gazów cieplarnianych dla produkcji biomasy/ biokomponentów. Jako jedyna firma wdrożeniowa prowadziliśmy Warsztaty z wyliczania GHG dla etapy upraw na szkoleniach organizowanych przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ( operatora systemu KZR INIG).

logo BQ

KZR INIG


 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

W ramach certyfikacji biomasy i biopaliw proponujemy jeden z poniższych systemów:

KZR INIG

ISCC

REDcert

 2017 created by Best Quality