2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

PN-N 18001 | OHSAS 18001


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

PN-N 18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i OHSAS 18001

 

PN-N 18001 to Polska norma o zasięgu krajowym,  zatwierdzona przez  Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), natomiast norma OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systems – Specification), podlega pod ISO, czyli Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Obie normy są prawnie identyczne, dlatego traktowane są równorzędnie, zaś różnice pomiędzy nimi związane są z podejściem do podwykonawców, oceny ryzyka zawodowego oraz zgodności wymagań prawnych. Ponadto, istnienie kilku standardów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z faktu, że nie zostały opracowane do dnia dzisiejszego międzynarodowe standardy w zakresie systemów zarządzania BHP.

 

OHSAS 18001 to specyfikacja opisująca system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Została ona opracowana przez jednostki certyfikujące z różnych krajów, a także przez krajowe instytucje normalizacyjne pochodzące między innymi z: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki, Hiszpanii, Japonii, Malezji, Singapuru, Meksyku, a także wielu innych zainteresowanych podmiotów z całego świata. Polskim odpowiednikiem OHSAS 18001 jest norma PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Warto również zauważyć, że norma 18001 ściśle wiąże się z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, szczególnie w obszarze przeciwdziałania i postępowania w przypadku awarii i katastrof.

 

Cel normy PN-N 18001 oraz OHSAS 18001

 

Celem obu norm, zarówno normy OHSAS 18001, jak i PN-N 18001 jest pomoc organizacjom, niezależna od ich rodzaju i wielkości w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz minimalizacją oddziaływania jej wyrobów i usług poprzez określone procedury postępowania i ich usprawniania.

 

Obie normy zawierają wymagania tworzące system mający chronić zarówno własnych pracowników, jak i strony, których bezpieczeństwo i zdrowie mogą być zagrożone na skutek działalności rozpatrywanej organizacji.

 

Dla kogo?

 

Bardzo istotny jest fakt, że certyfikacja standardu OHSAS 18001 lub jej polskiego odpowiednika - normy PN-N-18001, może zostać przeprowadzona dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, rodzaj, czy branżę.

 

Korzyści z wdrożenia systemu PN-N 18001 lub OHSAS 18001

 

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia systemu OHSAS lub PN-N-18001 wymienić należy:

- zwiększenie motywacji oraz świadomości wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapobieganie wypadkom i awariom, a także redukcja przestojów i przerw w produkcji, co przyczynia się do

  obniżania kosztów w organizacji;

- ergonomiczne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz maszyn, co zwiększa ilość czasu przeznaczonego na

  produkcję;

- obniżenie kosztów pracy przez możliwość zmniejszenia składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników;

- certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na budowanie pozytywnych relacji

  z instytucjami kontrolującymi, a także podnosi prestiż firmy w danym sektorze gospodarki;

- budowanie zaufania wobec Polskich kontrahentów oraz zagranicznych partnerów biznesowych.

 

Reasumując, wszystkie wymienione zalety wdrożenia systemu PN-N 18001 lub OHSAS 18001  wiążą się ze wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

 

logo BQ