2017 created by Best Quality

  Kontakt

  Kontakt

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

  Kontakt

IFS PACsecure

 

 

Nowy standard IFS PACsecure został opracowany w porozumieniu z Kanadyjską Agencją Inspekcji Żywności oraz szerokim spektrum reprezentantów z branży. Standard jest szczególnie dostosowany do wszystkich form podstawowych i wtórnych materiałów opakowaniowych.

 


W odróżnieniu do innych systemów opracowanych na podstawie szerokich i ogólnych zasad dla przemysłu spożywczego standard IFS PACsecure został szczególnie dostosowany aby identyfikować potencjalne zagrożenia związane z każdym z 24 uznanych procesów produkcji opakowań, jako rezultat powstało wiele bardziej opłacalne rozwiązanie. PACsecure został zaakceptowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie dla Opakowań (FSAP), które zawiera takie organizacje jak: General Mills, Kraft, Nestle, Conagra Foods, Unilever, Sara Lee oraz Campbell Soup.

 

IFS PACsecure to standard bezpieczeństwa dla systemów opakowań opracowany na podstawie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) – jest to system uznawany również przez ONZ i większość świata przemysłu spożywczego.

 

Celem standardu IFS PACsecure to zapewnienie bezpieczeństwu żywności poprzez wytyczny dla materiałów opakowaniowych poprzez ustanowienie wspólnego standardu z jednolitym systemem oceny, aby zapewnić porównywalność oraz transparentność w całym łańcuchu dostaw w celu redukcji kosztów i czasu zarówno dla producentów, jak i sprzedawców.

 

Zakres standardu IFS PACsecure

IFS PACsecure został opracowany dla:

- elastycznych tworzyw sztucznych,

- sztywnych tworzyw sztucznych,

- papieru,

- metalu,

- szkła,

- innych materiałów służących do opakowań.

Standard pokrywa 24 ogólne praktyki wytwarzania dla konkretnych materiałów opakowaniowych.

 

Korzyści z wdrożenia certyfikatu IFS PACsecure

 

Certyfikacja IFS nie jest nakazowe i oferuje wiele istotnych korzyści dla przedsiębiorstw dążących do doskonałości w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności i zadowolenia klienta, jak i tych poszukujących przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Korzyści w produkcji:

- Lepsze zrozumenie między zarządem o pracownikami w odniesieniu do dobrych praktyk, standardów i procedur,

- Monitorowanie zgodności z przepisami żywności,

- Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na potrzeby audytów klienta,

- Niezależne audyty stron trzecich,

- Większa elastyczność w indywidualnej wdrożeniu ze względu na podejście oprate na ocenie ryzyka.

 

Korzyści w dziale marketingu:

- Lepsza reputacja firmy jako dostawcy bezpiecznych oraz wysokiej jakości produktów.

- Możliwość handlu z klientami nalegającymi na audyty ze stron trzecich.

- Wykorzystanie logo IFS i certyfikatu, aby wykazać zgodność z najwyższymi standardami.

 

IFS BROKER


IFS Broker ma zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością handlową, czyli takie które same dokonują wyboru dostawców, kupują, realizują transport i sprzedaż produktów bez jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z produktem.

 

Po trzech latach od implementacji standardu IFS Broker wersja 1, dzięki nabytemu doświadczeniu i rekomendacjom ze strony rynku dokonano rewizji standardu. Organizacja IFS podjęła decyzję o zrewidowaniu wersji 1 standardu, a przez to stworzenie kolejnej wersji: IFS Broker wersja 2.

 

Nowa wersja standardu IFS Broker wersja 2 została wcielona w życie 1 kwietnia 2014 roku. Od tego dnia mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie audyty dla drugiej wersji standardu. Audyty pierwszej wersji certyfikatu nie zostaną zaakceptowane.

 

Zakres standardu IFS Broker

 

Certyfikat IFS Broker przeprowadzany jest przez wykfalifikowanych audytorów niezależnych jednostek certyfikujących. Standard zawiera następujące obszary:

 

- Odpowiedzialność kadry kierowniczej,

- System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów,

- Zarządzanie zasobami,

- Planowanie oraz usługi,

- Pomiary, analizy oraz ciągłe doskonalenie

- obrona żywności.

 

IFS LOGISTIC

 


IFS Logistic ma zastosowanie w produktach żywnościowych, jak i nieżywnościowych. Obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, magazynowanie, dystrybucja i transport. Standard może być stosowany dla wszystkich rodzajów transportu, począwszy od samochodów ciężarowych, pociągi, statki po samoloty i każdy inny rodzaj transportu (zarówno mrożone produkty, jak i te przewożone w temperaturze pokojowej).

 

Cele standardu IFS Logistic

 

   - zapewnienie kompatybilności oraz przejrzystości w całym łańcuchu dostaw,

 

   - Ustanowienie wspólnego standardu z systemem jednolitej oceny,

 

   - Zmniejszenie kosztów oraz czasu zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców.

 

   - Umożliwienie pracy z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi.

 

Zakres standardu IFS Logistic

 

IFS Logistic jest standardem dla firm oferujące usługi logistyczne, takie jak transport i magazynowanie.

 

Dotyczy to działań logistycznych, w których przedsiębiorstwa mają fizyczny kontakt z już wstępnie opakowanymi produktami, które podejmują następujące działania:

 

 - Transport,

 

   - Pakowanie wstępnie opakowanych produktów,

 

   - Magazynowanie i dystrybucja.

 

IFS Logistic obejmuje produkty żywnościowe, jak nieżywnościowe. Standard ma zastosowanie dla produktów pakowanych, produktów luzem oraz tych, które wymagają regulowanej temperatury (np. mięsa, chleb, mleko, olej itp.).

 

Dla firm z rozszerzoną działalnością o aktywności handlowe możliwe jest połączenie audytu ze standardem IFS Broker.

 

Korzyści z wdrożenia certyfikatu IFS Logistic

 

Certyfikat IFS oferuje szereg kluczowych korzyści dla firm dążących do doskonałości w zarządzaniu jakością, zadowoleniu klienta oraz tych, które poszukują przewagi konkurencyjnej:

 

Korzyści w dziale zakupów

- poprawienie zaufania do dostawców oraz do produktów,

- krótszy czas spędzony na badaniach przesiewowych dostawców,

- mniej czasu spędzonego na przerabianiu lub zwracaniu produktów nie spełniających specyfikacji,

- możliwość zmniejszenie indywidualnych kosztów audytu poprzez łączenie różnych kontroli w tym samym    

     czasie.

 

Korzyści w zarządzaniu jakością

- Lepsze zrozumienie między kadrą kierowniczą, a pracownikami w nawiązaniu do ustalonych norm i standardów,

- Monitorowanie zgodności z przepisami żywności,

- Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów,

- Zmniejszenie konieczności kontroli klienta,

- Niezależne audyty stron trzecich,

- Możliwość zmniejszenia całkowitego czasu audytu łącząc różne kontrole w tym samym czasie.

 

Korzyści w dziale marketingu

- Lepsza reputacja firmy jako dostawcy bezpiecznych oraz wysokiej jakości produktów.

- Możliwość handlu z klientami nalegającymi na audyty ze stron trzecich.

- Wykorzystanie logo IFS i certyfikatu, aby wykazać zgodność z najwyższymi standardami.

 

IFS Cash & Carry Wholesale

(IFS C&C)

 

 


IFS Cash & Carry / Wholesale jest standardem, który obejmuje wszystkie czynności postępowania z produktami sprzedawanych luzem w hurtowniach spożywczych.

Obejmuje również proces produkcji, w małej ilości produktów takich jak mięso. Wymagania tej normy są takie same jak IFS Food, ale dodatkowo zostały opracowane wytyczne, w których opisano jak radzić sobie z konkretnymi wymaganiami na rynku hurtowni spożywczych. Dodatkowo istnieje możliwość certyfikacji podmiotów operujących w wielu miejscach jednocześnie. 

 

Ogólne wymagania dla systemu zarządzania jakością:

W czasie audytu systemu IFS Cash & Carry / Wholesale audytor będzie oceniał czy różne elementy systemu zarządzania jakością w danej firmie jest prawidłowo udokumentowany, wdrożony, utrzymany i ciągle udoskonalany. Przedmiotem audytu są następujące czynniki:

- odpowiedzialność, autorytet, kwalifikacje i opis stanowisk,

- udokumentowane procedury i instrukcje opisujące ich wykonywanie

- Inspekcja i testowanie: wyszczególnione kryteria oraz zdefiniowane kryteria akceptacji i tolerancji

- analiza jakości danych oraz wdrożenia w praktyce, itp.

Wszystkie procedury powinny być zrozumiałe, a odpowiedzialny personel powinien rozumieć zasady systemu zarządzania jakością.

 

IFS Global Markets Food

(IFS GMF)

 


IFS Global Markets – jest to ustandaryzowany program dla oceny bezpieczeństwa żywności dla sprzedawców detalicznych jak i dla hurtowników z przemysłu branży żywnościowej. Oparty jest na liście kontrolnej GFSI Global Markets. Program kierowany jest szczególnie do przedsiębiorstw nowych i rozwijających się. Implementacja standardu stanowi niezbędne narzędzie dla rozwoju organizacji stawiającej pierwsze kroki w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, a co za tym idzie pomaga uczynić pierwszy krok w celu certyfikacji IFS Food.

 

Standard IFS Global Market został stworzony, aby uprościć sposób uzyskania certyfikatu IFS Food, a także aby zapewnić bezpieczeństwo żywności w szerszym zakresie. Celem programu jest ułatwienie dostępu do rynku lokalnego poprzez tworzenie wzajemnego uznania (akceptacji) w całym łańcuchu dostaw oraz stworzenie programu mentoringu dla małych i rozwijających się organizacji w celu ich rozwoju.

IFS Global Markets Food zawiera on protokół oceny, który stopniowo może zostać wdrażany, aby w określonym czasie spełnić następujące wymagania:

 

1)      Wymagania na poziomie podstawowym:

 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: specyfikacje uwzględniające identyfikowalność żywności, kontrola niezgodności produktu, działania kontrolne i naprawcze, dobrych praktyk produkcyjnych, higiena osobista, jakość wody, kontrole zagrożenia żywności itd.

 

2)      Wymagania na poziomie średnio zaawansowanym:

 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: odpowiedzialność zarządu, ogólne wymagania dotyczące dokumentacji, procedury, kontrole pomiarowe i monitorowanie urządzeń. Analiza produktów oraz zakupów. Zatwierdzanie dostawcy i monitorowanie wydajności, szkolenia itd.

 

Dobre praktyki produkcyjne: Utrzymanie obiektu i sprzętów, udogodnienia dla personelu, gospodarka odpadami, magazynowanie i transport

 

HACCP oraz dodatkowe wymagania: HCCP, Ciągły proces doskonalenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, mających na celu osiągnięcie kolejnego poziomu.

 

3)      Certyfikat IFS FOOD:

Uzyskanie certyfikatu IFS FOOD w określonym przedziale czasu. 

 

IFS Household and Personal Care Standard

(IFS HPC)

 

 

 

W ostatnich latach oczekiwania klientów wzrosły pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do pielęgnacji i higiena ciała. Ponieważ produkty te mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, kupujący i detaliczni menedżerowie jakości zdecydowali, że potrzeba większej przejrzystości w sposobie, w jaki produkty te są wytwarzane w celu zwiększenia zaufania konsumentów i ich bezpieczeństwa.

 

Aby spełnić te oczekiwania  w 2006 r. IFS wraz z międzynarodowymi zainteresowanymi stronami (przedsiębiorstwa, sprzedawcy detaliczni, jednostki certyfikujące, itd.) Z Francji, Niemiec i Włoch rozpoczęły tworzenie pierwszej wersji standardu IFS dotyczącego sprzętu gospodarstwa domowego i higieny osobistej (IFS HPC).

Standard został opracowany w celu uwzględnienia kluczowych aspektów Systemu Zarządzania Jakością firm produkujących artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej (np. Zarządzanie ryzykiem, identyfikowalność, specyfikacja klientów, działania naprawcze itp.).

Celem tego standardu jest badanie produktów / procesów dostawców wytwarzających artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej.

 

Nowa wersja 2 standardu IFS HPC weszła w życie 1 października 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. są akceptowane wyłącznie audyty do wersji 2 standardu IFS HPC.

IFS FOOD

 

Dlaczego warto wybrać IFS Food?

 

 • Przewaga konkurencyjna - Certyfikat IFS Food oferuje szereg kluczowych korzyści dla przedsiębiorstw dążących do doskonałości w jakości i zadowolenia klienta, i poszukujących przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

 • Wielu sprzedawców bierze czynny udział w rozwoju Standardu IFS, dlatego też jest tak uznawany wśród największych detalistów.

 

 • Nadzór jednostki certyfikującej - jednostka certyfikująca musi posiadać aktualną akredytację EN 45011 w celu poświadczenia urządzeń zgodnie ze standardem. Pozwala to zagwarantować i zapewnić spójność wszystkich jednostek akredytowanych. Twój dostawca jest pewien, że spełniasz określone wymagania jakościowe.

 

Wymagania IFS Food  - podzielono na pięć rozdziałów, które wpływają nie tylko na bezpieczeństwo zdrowotne, ale również legalność i jakość produktów, a są to:

 

 • System zarządania jakością i bezpieczeństwem żywności (Management of the Quality System);

 

   Elementy normy ISO 9001:2000 oraz HACCP (zasady HACCP, zespół HACCP, plan HACCP, księga jakości,      

   procedury systemowe, dokumentacja systemu oraz zapisy i nadzorowanie dokumentacją i zapisami.

 

 • Odpowiedzialność kierownictwa (Management Responsibility) - w zakresie wdrożenia, oceny i doskonalenia systemu.
 • Zarządzanie zasobami (resource Management) - wymagania odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi, a w tym między innymi: odzieży ochronnej dla personelu oraz gości, higieny osobistej personelu produkcyjnego, zdrowia pracowników, szkoleń i kwalifikacji kadry oraz wyposażenia socjalnego miejsc pracy.
 •  

 • Procesy produkcyjne (Product Realisation) - wymagania odnoszące się do produkcji i rozwoju wyrobów (przegląd umów, specyfikacji produktów, projektowanie i rozwój nowych produktów, zakupy surowców i opakowań, nadzór nad wydajnością organizacji), wyposażenie zakładu, a w tym: wyamagania techniczno - sanitarne pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, magazynów oraz transportu, również zasady identyfikacji produktów, itd.
 •  

 • Pomiary, analiza i ciągłe doskonalenie (Measurements, Analyses, Improvements) - są to wymagania, które określają spsób oceny systemu, w skład czego mogą wchodzić: audyty wewnętrzne, kontrola procesu, temperatury, ilości, potwierdzenie zgodności wyrobu, analiza wyrobów, kontrola chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń produktu, wyszukiwanie metali i ciał obcych) oraz zasady postępowania z odstępstwami dotyczącymi wyrobu.
 •  

  IFS FOOD skałada się z 275 wymagań, z których wybrano 5 tzw. krytycznych(kluczowych) kryteriów funkcjonowania systemu i oceny zakładu. Są to tzw. kryteria K0, bez których nie jest możliwe otrzymanie certyfikatu, ponieważ niespełnienie ich powoduje odliczenie 1500 punktów i automatyczną ocenę "audyt niezaliczony".

Kryteriami KO są:

 

 • K01 - ustalenie możliwej do zarządzania liczby krytycznych puntków kontrolnych CPP.

 

 • K02 - wdrożenie systemu monitoringu wszystkich CPP.

 

 • K03 - wymagania związane z poziomem zaangażowania kierownictwa - ocena skuteczności przydzielanych obowiązków oraz ocena skuteczności działań pracowników firmy.

 

 • K04 - wymagania związanie z identyfikacją produktu: organizacja jest zobowiązana do wykazania znajomości produktu: od źródła jego składników po na ostatni etap dystrybucji.

 

 • K05 - w celu zapobiegania występowaniu niezgodności, organizacja musi przedstawić odpowiedni system działań korygujących. 

International Featured Standard

 

Standard IFS wymagany jest przez wszystkie niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE, są to między innymi: Metro AG, Rewe, Tegut, Edeka, Aldi Tengelmann, Ava, Lidl, Spar, Globus, Markant, COOP i Migros (Szwajcaria) oraz przez francuskich handlowców takich jak: Auchan, Carrefour, EMC, Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgeles, Provera (Cora, Match), System U.

 

IFS jest międzynarodowym standardem, zawierającym jednolite zasady oceny dostawców. System ten, dzięki odpowiednim mechanizmom pozwala uzyskać w pełni obiektywny obraz jakości żywności (jej bezpieczeństwa). Ponadto, IFS może stanowić narzędzie, dzięki któremu handlowcy oszacują jakość dostawcy, a przede wszystkim, może on zapewnić producentom ciągłą poprawę oraz pozwolić na zdefiniowanie słabych strony organizacji.

 

W efekcie, prawidłowe funkcjonowanie standardu IFS przekłada się na wzrost zaufania klientów.

 

Szacuje się, że standard IFS uznawany jest dziś przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. Poza Wielką Brytanią, IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

 

 

Podstawowymi celami International Food Standard są:

 - Stworzenie wspólnego standardu z jednorodny systemem ewaluacji.

- Współpraca z kredytowanymi jednostkami certyfkującymi, które posiadają wyszkolonych    i zatwierdzonych audytorów.

- Zapewnienie porównywalności i przejrzystości dla całego łańcucha dostaw.

- Zmniejszenie kosztów i czasu realizacji zamówień, zarówno po stronie dostawców jak i sprzedawców.

 

Standard IFS - International Featured Standards posiada wiele swoich odmian i są to:

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

IFS Food Store

 IFS PACsecure

IFS Broker

IFS Logistic

IFS C&C

IFS GMF

IFS HPC

IFS FOOD

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

IFS


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

 

IFS Food Store

 


Standard IFS Food Store powstał z inicjatywy wiodących sprzedawców detalicznych Francuskiego przemysłu spożywczego (członków federacji FCD - Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution - French Federation of Trade and Retail), aby uzyskać system pomiarów, który wskazałby jak dobrze ich sklepy kontrolują bezpieczeństwo żywności sprzedawanych produktów żywnościowych.

 

Lista wymagań została nakreślona, aby stworzyć unikalne, częściowe, obiektywne i rozpoznawalne narzędzie, jak również, aby zbudować wytyczne pozwalające audytorom i wykwalifikowanym inspektorom przeprowadzać ocenę (inspekcję) właściwie i poprawnie.

 

Celem standardu IFS Food Store jest mierzenie oceny bezpieczeństwa żywności produktów żywnościowych w różnych sklepach w nawiązaniu do Best Hygiene Practices (tłum. własne: Najlepszych Praktyk Higieny), jak również do wymagań aktualnych regulacji prawnych w każdym kraju oraz do planów kontroli zdrowia. Rezultaty inspekcji certyfikowanych jednostek pozwalają również wdrożyć odpowiednie plany i usprawnienia dążące do poprawienia poziomu bezpieczeństwa żywności dla końcowych klientów.

 

Zakres standardu IFS Food Store

Standard IFS Food Store może być zastosowany w następujących aspektach odnoszących się do sprzedaży detalicznej:

- zarządzanie i wsparcie usług,

- masarnie,

- ser/nabiał,

- catering,

- gorąca żywność – pizza,

- przekąski, kanapki,

- świeże ryby,

- pieczywo,

- ciasta,

- restauracje,

- owoce i warzywa,

- dostawa do domu,

- promocje.

 

 

logo BQ